Ubytovací poriadok

 1. Klient je povinný pri príchode do ubytovacieho zariadenia predložiť doklad totožnosti.
 2. Pri príchode sa platí doplatok za pobyt, ak nebola zaplatená celá suma za pobyt vopred. Po zaplatení doplatku klient obdrží kľúče od izby.
 3. Pobyt začína v deň nástupu po 14:00 hod., ukončenie pobytu je v posledný deň pobytu do 10.00 hod. , ak nie je dopredu s ubytovateľom dohodnuté inak.
 4. Počet lôžok (vrátane prístelkov) stanovuje maximálny počet osôb, ktoré môžu byť v izbe ubytované (vrátane detí). Vyšší počet ubytovaných je prísne zakázaný.
 5. V izbe a priestoroch určených pre ubytovaných hostí sa počas celého pobytu môžu zdržiavať len osoby uvedené v knihe ubytovaných. Využívanie týchto priestorov neplatiacimi osobami nie je povolené.
 6. Ubytovanie psa nie je povolené.
 7. Pri odovzdaní izby preberá klient inventár izby a berie na seba zodpovednosť za stratu, poškodenie, prípadne zničenie obsahu izby. Tak isto spoločných priestorov, ktoré svojím konaním poškodil alebo zničil.
 8. Klient má k dispozícii dva kľúče. Jeden je od izby a druhý od hlavného vchodu, ktorý sa mimo prevádzkových hodín zamyká. Za stratu kľúčov účtujeme poplatok 40 € pretože je potrebné vymeniť celú vložku.
 9. Klient nemôže bez predchádzajúceho súhlasu ubytovateľa premiestňovať nábytok v izbe, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
 10. V izbe nie je dovolené klientom používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu a to holiaci strojček a pod.
 11. Klient penziónu je povinný svojim konaním predchádzať nebezpečiu poškodenia objektu, jeho vybavenia a tiež predchádzať vzniku požiaru, a to po celý čas pobytu.
 12. Objekt je nefajčiarsky. Fajčenie je možné len mimo objekt na to určených a označených miestach. Ohorky ( špaky ) z cigariet je potrebné zhášať v popolníku a nie rozhadzovať v priestoroch okolo objektu.
 13. Parkovanie je možné na našom monitorovanom parkovisku.
 14. V objekte nie je možný pobyt domácich zvierat.
 15. Klient nesmie žiadny interiérový nábytok vrátane perín, vankúšov a matracov vynášať do exteriéru.
 16. Klient má k dispozícii na užívanie všetok inventár a vybavenie ktoré je v objekte. Ten sa však môže používať výlučne na účel, na ktorý je určený.
 17. Z bezpečnostných dôvodov klient nenecháva deti bez dozoru v objekte ani v jeho bezprostrednom okolí.
 18. Nočný kľud je od 22:00 do 6:00 hod
 19. Klient sa v objekte a jeho bezprostrednom okolí správa tak aby mimoriadnym hlukom neobťažoval ostatných návštevníkov.
 20. V izbách je zakázané používať vonkajšiu obuv s vibramovou podrážkou a lyžiarky.
 21. Pri vyššej teplote v interiéri izby treba prepnúť radiátory na nižšiu teplotu , nie mať otvorené okná alebo ventilačky a vetrať.
 22. V prípade odchodu z izby je klient povinný zhasnúť všetky svetlá a zatvoriť všetky okná ( aj strešné okná , ventilačky na oknách ), aby v prípade zmeny počasia – búrky , vetra , sneženia – nedošlo k poškodeniu alebo zatopeniu objektu.
 23. Klient je povinný odovzdať izbu v rovnakom stave, v akom ho prevzal. Pokiaľ tomu tak nebude, ubytovateľ má právo na primeranú náhradu. V prípade zvýšeného znečistenia objektu účtujeme poplatok 20 €.
 24. V prípade, že služby obsiahnuté v ponuke nie sú poskytnuté v plnom rozsahu, má klient právo požadovať od ubytovateľa nápravu. Pokiaľ sa nedostatky či závady nepodarí odstrániť, má klient právo uplatniť u ubytovateľa reklamáciu a požadovať adekvátnu náhradu či zľavu z ceny pobytu.
 25. Pri zásadnom, prípadne opakovanom porušení ubytovacieho poriadku má ubytovateľ právo predčasne ukončiť pobyt. Klient v takomto prípade nemá nárok na vrátenie peňazí za nedočerpaný pobyt.
 26. Vstup na detské ihrisko je povolený len deťom do veku 10 rokov pod dohľadom dospelej osoby. Vstup na ihrisko je na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť a majiteľ objektu neberie zodpovednosť za škody, alebo zranenia spôsobené na detskom ihrisku.
Menu