Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi poskytovateľom ubytovania v Penzióne Kráľov dvor Čremošné a zákazníkom ako užívateľom služieb. Zároveň sú pre obe zúčastnené strany záväzné.

I. Úvodné ustanovenie

 1. Zákazník a ubytovateľ sú viazaní hlavne výberom izby a termínom pobytu.

II. Vybavenie a služby

 1. Vybavenie penziónu a každej izby je deklarované v jeho popise na internetovej stránke www.kralovdvor.sk
 2. Počet lôžok (vrátane prístelkov) stanovuje maximálny počet ubytovaných osôb (vrátane detí do 1 roka bez nároku na lôžko). Vyšší počet osôb nie je povolený.
 3. Pes v celom penzióne nie je povolený.
 4. Pri nástupe na pobyt sa každý ubytovaný prihlási na recepcii a predloží OP alebo pas. U detí do 15 rokov sa do knihy ubytovaných uvedie dátum narodenia.

III. Dĺžka pobytu

 1. Pobyt je v trvaní od 2 nocí.
 2. Pobyt začína v deň nástupu medzi 14-18 hodinou, ukončenie je posledný deň pobytu do 10.00 hod.
 3. Dĺžka pobytu môže byť stanovená dohodou.

IV. Spôsob objednávania a úhrady pobytov

 1. Zákazník si predbežne rezervuje pobyt mailom. Ubytovateľ tento termín potvrdí a predbežne rezervuje do dátumu splatnosti platby.
 2. Po pripísaní platby na účet ubytovateľa, zákazník obratom obdrží záväzné potvrdenie termínu.
 3. Ubytovateľovi, v prípade že nebol vopred zaplatený celý pobyt, bude pri nástupe na pobyt doplatená čiastka za celý pobyt, znížená o zaplatenú zálohu.
 4. Zákazník môže žiadať platbu na faktúru, ktorú môže použiť aj na uplatnenie si rekreačného poukazu u svojho zamestnávateľa.

V. Ceny služieb

 1. Ceny sú uvedené na stránke www.kralovdvor.sk
 2. Cena zahŕňa služby, ktoré sú uvedené v jednotlivých pobytových balíkoch vrátane DPH. V cene nie sú zahrnuté poplatky obecnému úradu – daň z ubytovania (0,50 € osoba/deň).

VI. Reklamácie

 1. V prípade, že zaplatené služby nebudú poskytnuté riadne, zákazník má právo požadovať nápravu u ubytovateľa. Ak sa nedostatky alebo závady nepodarí odstrániť, má zákazník právo uplatniť si reklamáciu u ubytovateľa na mieste pobytu a požadovať adekvátnu náhradu alebo zľavu z ceny pobytu.

VII. Zrušenie pobytu zo strany ubytovateľa

 1. Ubytovateľ je oprávnený pobyt zrušiť, ak je uskutočnenie pobytu zťažené alebo ohrozené následkom mimoriadnych udalostí, ktoré nebolo možné pri potvrdení objednávky predvídať. V tomto prípade zákazník obdrží späť zaplatenú platbu od ubytovateľa, bez zbytočného odkladu, prípadne sa so zákazníkom dohodne iný termín pobytu. Zároveň zákazník nemá právo na žiadne ďalšie náhrady.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Zákazník úhradou platby v prospech ubytovateľa potvrdzuje svoj súhlas s týmito všeobecnými podmienkami a ubytovacím poriadkom a v plnom rozsahu ich akceptuje.
 2. Spoločnosť LVIS-AB,s.r.o. so sídlom Podlavická cesta 7, 97409 Banská Bystrica, Slovensko, ktorá prevádzkuje Penzión Kráľov dvor v obci Čremošné spracúva osobné údaje všetkých jej klientov v súlade s normami Európskej únie 679/2016 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Menu